• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    کاهش حوادث ناشی ازچهارشنبه آخرسال

     

    حوادث واتفاقات ناشی ازچهارشنبه آخرسال درشهرپرندک کاهش چشمگیری داشت،محمدرسفیجانی شهردارپرندک درآخرین جلسه اداری این شهرداری که درمحل شهرداری پرندک برگزارشدازکاهش چشمگیرحوادث واتفاقات ناشی ازچهارشنبه اخرسال دراین شهرخبردادوی توزیع بروشوراین روز،نصب بنردرسطح شهربامضامین حوادث چهارشنبه اخرسال،درخواست امام جمعه  ازخانواده های محترم درنمازجمعه نسبت به توصیه فرزندان خوددرخصوص عواقب وخطرات جبران ناپذیرناشی ازحوادث،اعزام مسئول آتشنشانی شهرداری به مدارس واموزش دانش اموزان دراین خصوص،اماده باش کامل واحداتش نشانی وپرسنل خدمات شهروگشت زنی درسطح شهرراازبرنامه های این شهرداری درچهارشنبه آخرسال عنوان کرد،رسفیجانی همچنین خاطرنشان کردانشاالله شاهدباشیم که حوادث ناگوارودلخراش چهارشنبه اخرسال   هرساله کمتروبه حداقل برسدتاهمشهریان عزیز درآغازسال جدیددچارمشکلات وگرفتاری نباشند.