• امروز شنبه, 27 مرداد 1397 - Sat 08 18 2018
  • شهرداری پرندک

    گزارش تصویری از تمثال مبارک شهدای شهرپرندک که ورودی شهر نصب گردیده بود.

    گزارش تصویری ا زتمثال مبارک شهدای شهرپرندک که د رورودی شهر نصب شده بود.