• امروز سه شنبه, 24 مهر 1397 - Tue 10 16 2018
  • شهرداری پرندک

    گزارش تصویری از تمثال مبارک شهدای شهرپرندک که ورودی شهر نصب گردیده بود.

    گزارش تصویری ا زتمثال مبارک شهدای شهرپرندک که د رورودی شهر نصب شده بود.