• امروز جمعه, 04 اسفند 1396 - Fri 02 23 2018
  • شهرداری پرندک

    گزارش تصویری از تمثال مبارک شهدای شهرپرندک که ورودی شهر نصب گردیده بود.

    گزارش تصویری ا زتمثال مبارک شهدای شهرپرندک که د رورودی شهر نصب شده بود.