• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    حضور شهردار در همایش شهرداران

    مهندس باقر ایمانی شهردار پرندک با حضور د رمرکز استان د رهمایش شهرداران استان که د رمحل معاونت عمرانی استانداری برگزار شد شرکت کرد.

    کاربر: خمید فرقانی