• امروز سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 - Tue 04 24 2018
  • شهرداری پرندک

    حضور شهردار در همایش شهرداران

    مهندس باقر ایمانی شهردار پرندک با حضور د رمرکز استان د رهمایش شهرداران استان که د رمحل معاونت عمرانی استانداری برگزار شد شرکت کرد.

    کاربر: خمید فرقانی