• امروز جمعه, 29 تیر 1397 - Fri 07 20 2018
  • شهرداری پرندک

    خرید یک دستگاه نیسان توسط شهرداری

    شهرداری وشورا ی اسلامی شهر پرندک در راستای افزایش ناوگان حمل ونقل یک دستگاه خودرو نیسان خریداری و در واحد خدمات شهری شهرداری خدمات رسانی خواهد کرد.

    کاربر: حمید فرقانی