• امروز سه شنبه, 03 مهر 1397 - Tue 09 25 2018
  • شهرداری پرندک

    حلسه شورای مبارزه با مواد مخدر

    مهندس ایمانی شهردار پرندک د رجلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان حضور یافت.

    کاربر: حمید فرقانی