• امروز یکشنبه, 27 خرداد 1397 - Sun 06 17 2018
  • شهرداری پرندک

    حلسه شورای مبارزه با مواد مخدر

    مهندس ایمانی شهردار پرندک د رجلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان حضور یافت.

    کاربر: حمید فرقانی