• امروز جمعه, 25 آبان 1397 - Fri 11 16 2018
  • شهرداری پرندک

    حلسه شورای مبارزه با مواد مخدر

    مهندس ایمانی شهردار پرندک د رجلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان حضور یافت.

    کاربر: حمید فرقانی